W bieżącym roku prowadzimy nabór elektroniczny oraz przyjmujemy wnioski w wersji papierowej, które należy składać w sekretariacie ZS Chocianów.

Nabór elektroniczny odbywa się za pośrednictwem witryny firmy Vulcan – https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół w Chocianowie na rok szkolny 2017/2018 (aktualizacja 13.06.2017) (DOCX – 6 MB)

Po rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat powinien wydrukować wniosek o przyjęcie do szkoły i podpisany przez rodziców przynieść do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

Zestawienie najważniejszych terminów rekrutacji do szkół w Zespole Szkół w Chocianowie

Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu
uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 21 czerwca 2017 r. do 24 lipca 2017 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. do 22 czerwca 2017 r. ————————
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał). od 23 do 27 czerwca 2017 r. ————————-
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 30 czerwca 2017 r. do 1 sierpnia 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. do 7 lipca 2017 r. 14 sierpnia 2017 r.

(z zachowaniem art. 20zc ust.6,7,8,9 USO)

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 10 lipca 2017 r. 14 sierpnia 2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 18 lipca 2017 r. do 23 sierpnia 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 19 lipca 2017 r. 24 sierpnia 2017 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 20 lipca 2017 r. 25 sierpnia 2017 r.