Poniżej przedstawiamy terminarz dotyczący rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Ważne terminy

Lp. Działanie Termin
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 1 do 23
czerwca 2016 r.
2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 24 do 28
czerwca 2016 r.
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. 29 – 30
czerwca 2016 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych do szkoły.
4 lipca 2016 r.
5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły. do 7 lipca 2016 r.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. do 11 lipca 2016 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 13 lipca 2016 r.
8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 13 lipca 2016 r.
9. Postępowanie uzupełniające. do 29 sierpnia 2016 r.

Przedmioty punktowane za oceny na świadectwie
ukończenia gimnazjum w Zespole Szkół w Chocianowie

Lp. Typ Szkoły Zawód Pierwszy
przedmiot
Drugi
przedmiot
Trzeci
przedmiot
Czwarty
przedmiot
1. Technikum technik logistyk język polski język obcy * geografia informatyka
technik mechatronik język polski język obcy * matematyka informatyka
technik obsługi turystycznej język polski język obcy * geografia informatyka
2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa ** zgodny z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego język polski język obcy * technika informatyka
* język obcy nowożytny wskazany przez kandydata.
** brana pod uwagę jest ocena z zachowania.