Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa:  7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie:  7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne – nabór na OSI
 Beneficjent: Powiat Polkowicki

Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej

 Realizatorem projektu jest: Zespół Szkół w Chocianowie

 Cel główny projektu: zasadnicza poprawa warunków kształcenia w edukacji ponadgimnazjalnej zawodowej w Zespole Szkół w Chocianowie.

Wartość projektu: 1 990 522,60 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 690 898,71 PLN

 Wkład własny: 298 393,89 PLN

Okres realizacji projektu:  30.06.2016 r. – 31.07.2018 r.

 Cele szczegółowe projektu:

– poprawa warunków kształcenia względem potrzeb osób niepełnosprawnych (poprzez zakup specjalnego osprzętu i oprogramowania dla osób poruszających się na wózkach i osób niedowidzących);

– dostosowanie wyposażenia do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy (poprzez zakup wyposażenia wraz oprogramowaniem wykorzystywanego na stanowiskach, na których zatrudniani są: technicy mechatronicy, technicy logistycy i technicy w zawodach turystyczno – gastronomicznych);

– dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy (poprzez zakup wyposażenia, które wspiera kształcenie zgodne z potrzebami rynku pracy wskazanymi w dokumencie pod nazwą „Analiza potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy”, w tym w zawodach szkolnych referencyjnych dla inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska (technik mechatronik i technik logistyk);

– odpowiedź na potrzeby pracodawców, z którymi współpracuje ZS w Chocianowie, w tym bezpośrednio na potrzeby Volkswagen Motor Polska Sp. z o.

  1. (klasa patronacka) i KGHM ZANAM S.A.;

– rozwój infrastruktury w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych (poprzez wyposażenie pracowni informatycznej i pracowni komputerowej w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz wyposażenie pracowni laboratorium automatyzacji i robotyzacji w urządzenia pomiarowe).

Projekt przyczynia się do osiągnięcia wartości docelowych wskaźników RPO WD 2014-2020 na bardzo wysokim poziomie (por. wskaźniki) oraz realizuje wizję i cele RPO WD 2014-2020, jak  również wpisuje się logikę interwencji dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz UE. Projekt w szczególności przyczynia się do wsparcia realizacji celów w zakresie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne: pracowni informatycznej pod kątem wymogów współczesnego przetwarzania danych; pracowni komputerowej pod kątem programowania obrabiarek sterowanych numerycznie; pracowni laboratorium automatyzacji i robotyzacji pod kątem hydrauliki i elektrohydrauliki; pracowni turystyki pod kątem ucyfrowienia i procesu nauczania. Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, powiecie polkowickim, gminie Chocianów, mieście Chocianów, na działce nr 40/8. Projekt nie  dotyczy budowy nowej infrastruktury służącej praktycznej nauce zawodu, jak również nie uwzględnia prac budowlanych i nie wymaga uzyskania zezwoleń na realizację.

Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie zadania projektowe niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego. Dla uruchomienia produktów projektu nie jest wymagana realizacja dodatkowych zadań projektowych nieuwzględnionych w zakresie rzeczowym. Projekt nie jest projektem dużym, nie generuje dochodu i nie jest objęty pomocą publiczną. Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1 Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół  w Chocianowie do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej oraz Zadanie nr 2 Promocja i informacja.

Wnioskodawcą, Inwestorem, Beneficjentem przedmiotowego projektu będzie Powiat Polkowicki.
Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie. Wnioskodawca udzielił Dyrektorowi Zespołu Szkół  w Chocianowie pełnomocnictwa do przystąpienia i realizacji przedmiotowego projektu. Zespół projektowy tworzą pracownicy ZS w Chocianowie. Zespół projektowy otrzymał wsparcie zewnętrzne na etapie przygotowawczym i otrzyma wsparcie na etapie realizacji (wsparcie zostanie udzielone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Polkowicach i będzie dotyczyło przede wszystkim przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz rozliczenia finansowego projektu).