Egzamin maturalny w sesji poprawkowej – sierpień 2023

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie informuje, że egzamin maturalny poprawkowy z matematyki rozpocznie się w Zespole Szkół w Chocianowie w dniu 22.08.2023r. o godz. 9.00. Absolwenci, którzy przystępują do składania egzaminu poprawkowego mają obowiązek wstawić się na egzamin na 30 min przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Zdający zobowiązani są posiadać dokument potwierdzający tożsamość oraz materiały i przybory piśmiennicze dopuszczone przez CKE ( Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2022 w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku)