Konkurs dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia

Zapraszamy uczniów z klas branżowych oraz technicznych do udziału w konkursie „Moja najciekawsza praktyka”, którego organizatorem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Cel konkursu:

  1. Promowanie użytecznych umiejętności zawodowych zdobytych podczas praktyk w zakładzie pracy;
  2. Uwrażliwienie uczestników konkursu na potrzebę planowania przyszłości zawodowej
  3. Motywowanie uczniów do rozwoju uzdolnień twórczych
  • W Konkursie biorą udział prace realizowane indywidualnie lub grupowo (nie więcej jednak niż grupy 4-osobowe).
  • Zgłoszenia prac do konkursu dokonuje szkoła.

Temat i format pracy konkursowej.

  1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie filmu/prezentacji/pracy pisemnej na temat najciekawszej praktyki odbytej w zakładzie pracy w ramach nauki praktycznej zawodu.
  2. Prace należy przygotować na płycie CD lub pendrive, długość trwania filmu maksymalnie 5min/prezentacji do 25 slajdów.

Warunki udziału w konkursie:

Zgłoszenie do udziału w konkursie odbywa się poprzez zgłoszenie prac z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, zgody na przetwarzanie danych osobowych lub klauzuli informacyjnej. Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:

Imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela lub opiekuna. Prace należy składać w szkole do 20 lutego 2020r. – do p.D.Dziekan, p.A.Malik-Demiańczuk lub p.-ce dyrektor K.Zborowskiej.

Terminy konkursu:

  • rozpoczęcie konkursu od 23 stycznia 2020r.
  • przesłanie prac do LSSE do 29.02.2020r.
  • ocena prac przez Komisję Konkursową LSSE- do 20 marca 2020r.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie internetowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

https://lsse.eu/wp-content/uploads/2020/01/Regulamin-konkursu-Moja-najciekawsza-praktyka.pdf

Dodatkowych informacji oraz wsparcia w realizacji  udzielają doradca zawodowy Dorota Dziekan oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Agnieszka Malik-Demiańczuk.