Świadczenie usługi przeprowadzenia kursu specjalistycznego dla uczniów – kursu magazyniera

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

1175381

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres e-mailowy karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl (do wiadomości: chzs@poczta.onet.pl, beata.rolska@gmail.com) lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 02.04.2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Basińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 746 15 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursu magazyniera dla 10 uczniów ZS
w Chocianowie (w ramach zadania nr 4 Projektu) . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym z dnia 25.03.2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Chocianów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadania nr 4 w ramach projektu „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa – organizacja kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursu magazyniera dla uczniów ZS w Chocianowie (w ramach zadania nr 4 Projektu).
 2. Opis:
  1. Cel kursu: przygotowanie uczestnika do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera wraz z obsługą komputerowego programu magazynowego. W trakcie szkolenia będzie można zdobyć umiejętności z zakresu organizacji i logistyki prac magazynowych oraz łańcucha dostaw. Uczestnicy przysposobią kompleksową wiedzę, dzięki której w profesjonalny sposób będą zarządzać magazynem oraz ugruntują już posiadane umiejętności. Kurs winien umożliwiać zapoznanie się z obecnie obowiązującymi przepisami w magazynach. Uczestnicy winni dowiedzieć się jak prowadzić dokumentację, w jaki sposób wydaje się towary, poruszona winna być tematyka zapasów magazynowych. Winna być kompleksowo przedstawiona tematyka z zakresu towaroznawstwa, znakowania inwentaryzacji.
  2. Grupa docelowa: 10 uczniów
  3. Liczba godzin zajęć: 20.
  4. Forma zakończenia kursu: egzamin wewnętrzny – sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej z zakresu obsługi programu magazynowego.
  5. Dokument potwierdzający ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru (Zał. 5) z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) wraz z suplementem zawierającym okres trwania kursu, a także tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych.
  6. Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
 5. Wspólny słownik zamówień publicznych: 80.00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji kursu magazyniera: do 30.06.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu kursu. Szczegółowy termin kursu zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają nw. warunek udziału
w postępowaniu: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu magazyniera

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:

 • W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 • Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
 • Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
 • Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 • Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w formularzu oferty – zał. nr 2 do zapytania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. referencji).
 3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę -mimo wezwania- uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział VI zapytania ofertowego).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

POWIAT POLKOWICKI

Adres

św. Sebastiana 1

59-100 Polkowice

dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu

767461502

Fax

767461501

NIP

6922274708

Tytuł projektu

Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0007/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin,
cena ofertowa brutto: 3.860,00 zł
data złożenia oferty: 01.04.2019 r.