“Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku II” sprawozdanie z działań w roku szkolnym 2011/2012

Sprawozdanie lidera projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego Na Dolnym Śląsku II” z działań w roku szkolnym 2011/2012.

Projekt realizowany w ramach działania 9.2 – podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, programu operacyjnego kapitał ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel ogólny Projektu

Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez realizację programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Cele szczegółowe

 • rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców,
 • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w branżach: mechanicznej, turystycznej, budowlanej, elektryczno-energetycznej, informatycznej, samochodowej, mechatroniczno-elektronicznej,
 • poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy, włączenie pracodawców w proces dydaktyczny,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy,
 • objęcie indywidualnym programem tutoringu zainteresowanych uczniów,
 • rozwijanie kompetencji osobistych i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Formy wsparcia dla uczniów

W ramach projektu “Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” w Zespole Szkół w Chocianowie realizowano następujących formy wsparcia dla uczniów- uczestników projektu.

 1. Doradztwo – w skład formy wsparcia “Doradztwo” wchodzą wszystkie rodzaje zajęć obejmujące:
  • doradztwo i opieka psychologiczno- pedagogiczna (indywidualne i grupowe),
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualne i grupowe) w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej
 2. Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe – w skład formy wsparcia “Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe” wchodzą wszystkie rodzaje zajęć obejmujące:
  • staże – w roku szkolnym 2011/2012 zorganizowano i przeprowadzono 83 staże, które odbywali uczniowie technikum mechatronicznego, turystycznego i handlowego w zakładach pracy na terenie powiatu polkowickiego.
 3. Szkolenia/warsztaty/kursy
  • fora zawodowe – w listopadzie 2011 zorganizowano i przeprowadzono forum zawodowe dla 200 osób, w którym uczestniczyli pracodawcy z Polkowickiej Strefy Ekonomicznej, Wykładowcy z Politechniki wrocławskiej, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie, ZS w Legnicy i Głogowie,
  • debaty z pracodawcami,
  • wykłady,
  • pokazy popularno-naukowe,
  • kursy kwalifikacyjne w roku szkolnym zorganizowano i przeprowadzono bezpłatnie 4 kursy zawodowe, tj.: 2 Kursy Auto CAD, 1 kurs-uprawnienia elektryczne 1KV, 1 kurs księgowo-finansowy – INSERT . Łącznie wzięło udział w/w formie 60 uczniów.
 4. Zajęcia dodatkowe dla uczniów
  • dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
   • matematyka p.n.: “Zastosowanie matematyki w życiu codziennym” – realizująca: mgr Edyta Wróblewska-Lis,
   • język polski p.n.: ” Jasne myśli, trafne słowa- drogą do sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym” – realizująca: mgr Małgorzata Wojtkowiak,
   • język polski p.n.: ” Jasne myśli, trafne słowa- drogą do sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym” – realizująca: mgr Joanna Ślipko,
   • język polski: realizująca mgr Dorota Krowiak,
   • wiedza o społeczeństwie – realizująca: mgr Krystyna Zborowska,
   • przedmioty zawodowe – p.n.: “Technika moją pasją – Szkolny Klub Techniki” – realizująca: mgr Małgorzata Tarasiuk,
   • język niemiecki p.n.: “Język niemiecki w zawodzie mechatronik” – realizująca: mgr Bernarda Jasińska,
   • język niemiecki p.n.: “Chcieć znaczy móc” – realizująca: mgr Renata Baran,
   • język rosyjski p.n.: Język rosyjski na europejskim rynku pracy” – realizująca: mgr Beata Rolska,
   • język angielski – realizujący: inż. Mieczysław Staranowicz,
   • język angielski – realizująca: mgr Dorota Czernik,
   • edukacja regionalna – realizująca: mgr Anna Gurgul,
   • geografia p.n.: “Wpływ środowiska geograficznego na życie i działalność człowieka” – realizujący: mgr Wojciech Wróbel,
   • przedsiębiorczość p.n.: “Przedsiębiorczość w życiu codziennym” – realizujący: mgr Zdzisław Mazur,
   • informatyka p.n. “Fascynujący świat programów komputerowych; grafika komputerowa, bazy danych, obliczenia”, “Technologia informacyjna narzędziem zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań” – realizująca: mgr Renata Gniewek,
   • doradztwo i opieka pedagogiczna p.n.: “Jestem jaki jestem- otwieram się na siebie i otaczający mnie świat, żyję w zgodzie ze sobą i otoczeniem” – realizująca: mgr Beata Rolska (warsztaty grupowe, porady indywidualne),
   • doradztwo zawodowe – realizująca mgr Joanna Knutelska (warsztaty grupowe, porady indywidualne),
  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
   Realizowano dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
  • projekty zawodoznawcze – opracowanie i prezentacja ciekawych rozwiązań branżowych.

   W ramach realizacji poniższych projektów m.in. organizowano branżowe spotkania z pracodawcami, zwiedzano zakłady pracy, organizowano spotkania z bezrobotnymi w ramach konferencji, organizowano szkolenie i spotkanie dla Koła Emerytów i Rencistów w Chocianowie. Szkoła dzięki w/ w formie wsparcia miała możliwość wzbogacić się o wiele pomocnych środków dydaktycznych w tym np. robot LEGO dla mechatroników.

   Zrealizowano 4 projekty zawodoznawcze dla 4 branż:

   • mechatronicznej – opiekun projektu: p. Małgorzata Tarasiuk,
   • logistycznej – opiekun: p. Aneta Baczyńska- Kędziora,
   • turystycznej – opiekun: p. Agnieszka Hruszowiec,
   • handlowej – opiekun: p. Joanna Knutelska.
 5. Inne
  Uczniowie uczestniczyli w bezpłatnych wyjazdowych zajęciach realizowanych w centrach zawodowych poza powiatem, wyposażone w sprzęt dydaktyczny, oparty na nowoczesnych technologiach stosowanych w poszczególnych branżach. Zajęcia odbywały się w cyklu 3 dniowym i były przeprowadzone dla branży turystycznej w Kołobrzegu, dla branży Logistycznej w Poznaniu.
  • wycieczki zawodoznawcze przeprowadzono kilka wycieczek zawodoznawczych, w Których jednorazowo uczestniczyło 40 uczniów. Były to m in. wycieczki do Poznania na Targi branżowe oraz do Warszawy do Centrum Nauki Kopernika,
  • targi pracy i prezentacje zawodowe,
  • wyjazdowe zajęcia specjalistyczne.
 6. Cross-finansing
  Zakup w ramach cross-financingu nowoczesnego sprzętu i urządzeń do podstawowego kształcenia zawodowego dla branży mech atonicznej i turystycznej o wartości ok. 700.000 zł

Lider Projektu: Beata Rolska