Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych ZS w Chocianowie

W celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół w Chocianowie, w Jednostce obowiązują następujące dokumenty:

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Zespołu Szkół w Chocianowie

 1.  Głównym celem Polityki Bezpieczeństwa Jednostki jest zapewnienie kierunków działania i wsparcie kierownictwa dla bezpieczeństwa informacji.
 2. Polityka Bezpieczeństwa obejmuje wszystkich pracowników Jednostki oraz inne osoby mające dostęp do danych osobowych, w tym stażystów, praktykantów, osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
 3. Politykę Bezpieczeństwa stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w sposób tradycyjny (na papierze), oraz w systemach informatycznych, danych zapisanych na zewnętrznych nośnikach informacji i informacji dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w szczególności dotyczących wdrożonych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 4. Realizacja postanowień tego dokumentu ma zapewnić ochronę danych osobowych, właściwą ocenę i udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz zapewnić właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych Jednostki.
 5. Zapisy Polityki Bezpieczeństwa:
  1. określają zasoby danych osobowych – ich struktury, rodzaju oraz narzędzia używane do ich przetwarzania,
  2. podają normy i granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych,
  3. wskazują na ewentualne konsekwencje, jakie mogą ponieść osoby przekraczające określone normy i granice,
  4. wskazują sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
 6. Wykonywanie postanowień zawartych w Polityce Bezpieczeństwa ma zapewnić:
  1. właściwą ochronę danych osobowych zgodną z aktualnymi przepisami,
  2. wdrożenie właściwych reakcji, ocen i metod dokumentowania przypadków zagrożenia oraz naruszenia bezpieczeństwa danych,
  3. właściwy tryb działania w celu przywrócenia bezpieczeństwa danych,
  4. utrzymanie procesu doskonalenia przyjętej Polityki Bezpieczeństwa oraz metod zarządzania systemami informatycznymi.

Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi do Przetwarzania Danych Osobowych w Zespole Szkół w Chocianowie

 1.  Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi  służącymi do przetwarzania danych osobowych w  Jednostce, zwana dalej instrukcją, opisuje sposoby nadawania uprawnień użytkownikom, określa sposób pracy we wszystkich systemach informatycznych, procedury zarządzania oraz czynności mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych Jednostki.
 2. Niniejsza instrukcja realizuje w sposób szczegółowy założenia ochrony danych osobowych w Jednostce określone w sposób ogólny
  w „Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Zespołu Szkół w Chocianowie”.
 3. Uwzględniając kategorie przetwarzanych danych, zagrożenia oraz fakt, że urządzenia (komputery, laptopy, tablety) użytkowane przez pracowników są podłączone do sieci publicznej – Internetu wprowadza się wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w rozumieniu RODO.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE, L rok 2016 nr 119 poz. 1).
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125).

Poniżej znajdują się klauzule informacyjne: