Sto lat Niepodległej – konkurs plastyczny

100-lecie-konk

Cele konkursu:

  • uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości
  • pobudzanie aktywności twórczej uczniów
  • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy patriotycznej

REGULAMIN

TematSto lat Niepodległej – tematyka szczegółowa do wyboru przez uczestników

Technika – praca plastyczna wykonana w technice dowolnej, format A3 lub większy

Adresaci – uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie

Termin – prace należy składać do 05 listopada 2018 r. w bibliotece szkolnej

Ocenianie – prace będą oceniane przez Komisję Konkursową

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 09 listopada 2018 r.

Prawa autorskie – przystępując do Konkursu, uczestnik potwierdza swoje prawa autorskie do  pracy i oświadcza, że nie narusza praw autorskich osób trzecich

Postanowienia końcowe

  • zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • dane osobowe będą wykorzystane przez Organizatorów wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
  • we wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.
  • Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska oraz wizerunku laureatów Konkursu oraz umieszczenia tych informacji na stronie internetowej szkoły

Zapraszamy do udziału w konkursie