Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166256#

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 20-02-2019

Numer ogłoszenia
1166256

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres e-mailowy karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl (do wiadomości: chzs@poczta.onet.pl, beata.rolska@gmail.com) lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20.02.2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Karolina Basińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
76 746-15-35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla nauczycieli z zakresu:
1.1. Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki
1.2. Przemysłowe zastosowania mechatroniki
1.3. Podstawy technik regulacji
1.4. Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych
1.5. Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
1.6. Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych
1.7. GRAFCET – sposób opisu procesu
1.8. Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSIM

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadania nr 6 w ramach projektu „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa – organizacja kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół w Chocianowie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla nauczycieli z zakresu:
1.1. Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki
1.2. Przemysłowe zastosowania mechatroniki
1.3. Podstawy technik regulacji
1.4. Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych
1.5. Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
1.6. Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych
1.7. GRAFCET – sposób opisu procesu
1.8. Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSIM
2. Ww. 8 części, zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
4. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.
5. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

Kod CPV
80000000-4

Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowane terminy realizacji kursów w okresie: do 30.06.2019 r. (zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu kursów. Szczegółowe terminy szkoleń zostaną uzgodnione na etapie realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Część 1. Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki
Część 2. Przemysłowe zastosowania mechatroniki – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu przemysłowe zastosowania mechatroniki
Część 3. Podstawy technik regulacji – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu podstawy technik regulacji
Część 4. Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych – Wykonawca wykaże, że
w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych
Część 5. Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
Część 6. Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych
Część 7. GRAFCET – sposób opisu procesu – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu GRAFCET– sposób opisu procesu
Część 8. Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSIM – Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu Podstawy pneumatyki i elektropneumatyki z oprogramowaniem FluidSIM

Potencjał techniczny
nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:
1) W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
3) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
4) Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
5) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
6) Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w formularzu oferty – zał. nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. referencji).
3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę mimo wezwania do wyjaśnień, uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.
– Wykaz dokumentów składających się na ofertę:
a) formularz ofertowy wraz z wykazem i oświadczeniami – Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego:
b) ponadto – jeśli dotyczy – należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział VI zapytania ofertowego).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa
POWIAT POLKOWICKI

Adres
św. Sebastiana 1
59-100 Polkowice
dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu
767461502

Fax
767461501

NIP
6922274708

Tytuł projektu
Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy

Numer projektu
RPDS.10.04.01-02-0007/17-00