Terminy oraz zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/15

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 1. Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  od  30 maja do 26 czerwca 2014r.
 2. Składanie przez kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów od 27 czerwca do 30 czerwca 2014r.
 3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły do 3 lipca 2014r.
 4. Złożenie oryginałów świadectwa  ukończenia gimnazjum, oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego  do 7 lipca 2014r.
 5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 8 lipca 2014r.

Ponadto kandydat zobowiązany jest złożyć

 • Kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej).
 • Dwie fotografie o wymiarach 30×42 mm podpisane na odwrocie oraz swój numer PESEL od 30 maja  do 26 czerwca 2014r.
 • Laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydawane przez komisje od 27 czerwca do 30 czerwca 2014r.
 • Karta zdrowia, karta szczepień. do 8 lipca 2014r.
 • Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej oświadczenie przyszłego pracodawcy o zapewnieniu miejsca na odbywanie praktycznej nauki zawodu – do 8 lipca 2014r.

Dokumenty należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół  w Chocianowie ul. Kolonialna 13 (parter drzwi nr 3).

Zasady przyjęcia do szkoły  – punktacja

Ogółem kandydat może uzyskać: maksymalnie 100 pkt.

Kandydat może uzyskać punkty poprzez:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Maksymalnie 50 pkt.

Aby obliczyć liczbę punktów na podstawie wyniku procentowego, należy pozbyć się ostatniej cyfry oraz znaku procenta. Przykładowo: 75% -> 75% -> 7 pkt.

Przedmiot Za wynik 100%
Język polski 10 pkt.
Historia i wiedza o społeczeństwie 10 pkt.
Matematyka 10 pkt.
Przedmioty przyrodnicze:
biologia, geografia, fizyka, chemia
10 pkt.
Język obcy na poziomie podstawowym 10 pkt.

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

Wybrane cztery przedmioty – maksymalnie   40 pkt.

Punkty za oceny są przyzwane według poniższych kryteriów:

Ocena Punkty
celujący 10
bardzo dobry 8
dobry 6
dostateczny 4
dopuszczający 0

W Zespole Szkół w/w punkty przyznaje się w poszczególnych kierunkach kształcenia za następujące przedmioty:

Technikum

Zawód Przedmioty
Technik mechatronik j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
Technik logistyk j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
Technik obsługi turystycznej j. polski, j. obcy, geografia, informatyka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Przedmioty: j.polski, j.obcy, geografia, informatyka

Osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Maksymalnie 10 pkt.

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  –  2 pkt.
 • za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim:
  • 1 konkurs – 2 pkt.
  • 2 konkursy –  4 pkt.
  • 3 i więcej – 5 pkt.
 • za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w innych konkursach tematycznych i wiedzy, co najmniej na szczeblu powiatowym (zajęcie od Ido III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata):
  • 1 osiągnięcie – 1 pkt.
  • 2 i więcej – 2 pkt.
 • za ukończenie gimnazjum z zachowaniem wzorowym lub stałą, udokumentowaną działalnością na rzecz innych ludzi, w formie wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi) lub udokumentowaną działalnością w samorządzie szkolnym, organizacjach młodzieżowych, w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży – 1 pkt.