Uwaga ! Komunikat dla uczniów klas trzecich oraz ich rodziców!

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – www.oke.wroc.pl mogą Państwo zapoznać się z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.

Komunikat ten dotyczy zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz osób, o których mowa w art.165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. po. 59,ze zm.)

Przypominamy także o niezwłocznym dostarczeniu opinii, orzeczeń lub zaświadczeń uprawniających do dostosowania warunków lub formy egzaminu maturalnego ( dotyczy decyzji sprzed września 2017).

https://oke.wroc.pl/wp-content/uploads/library/File/pdfy/20170901_DostMat.pdf

Dyrekcja Zespołu Szkół
 w Chocianowie