Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014

Wykaz dokumentów składanych przez kandydatów

 • Podanie podpisane przez kandydatów i rodziców lub prawnych opiekunów – od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2013r.
 • Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły w terminie od 25 czerwca do 27 czerwca 2013r.
 • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, od 28 czerwca do 1 lipca 2013 roku.
 • Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 5 lipca 2013r.

Ponadto kandydat zobowiązany jest złożyć

 • Kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie ( dotyczy technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej) od 28 czerwca do 1 lipca 2013 roku.
 • Dwie fotografie o wymiarach 30×42 mm podpisane na odwrocie oraz swój numer PESEL do 5 lipca 2013r.
 • Laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydawane przez komisje od 28 czerwca do 1 lipca 2013 roku.
 • Karta zdrowia, karta szczepień. do 5 lipca 2013r.
 • Kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej oświadczenie przyszłego pracodawcy o zapewnieniu miejsca na odbywanie praktycznej nauki zawodu – do 5 lipca 2013r.

Dokumenty należy składać do sekretariatu Zespołu Szkół  w Chocianowie ul. Kolonialna 13 (parter drzwi nr 3).

Zasady przyjęcia do szkoły  – punktacja

Ogółem kandydat może uzyskać: maksymalnie 100 pkt.

Kandydat może uzyskać punkty poprzez:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Maksymalnie 50 pkt.

Aby obliczyć liczbę punktów na podstawie wyniku procentowego, należy pozbyć się ostatniej cyfry oraz znaku procenta. Przykładowo: 75% -> 75% -> 7 pkt.

Przedmiot Za wynik 100%
Język polski 10 pkt.
Historia i wiedza o społeczeństwie 10 pkt.
Matematyka 10 pkt.
Przedmioty przyrodnicze:
biologia, geografia, fizyka, chemia
10 pkt.
Język obcy na poziomie podstawowym 10 pkt.

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

Wybrane cztery przedmioty – maksymalnie   40 pkt.

Punkty za oceny są przyzwane według poniższych kryteriów:

Ocena Punkty
celujący 10
bardzo dobry 8
dobry 6
dostateczny 4
dopuszczający 0

W Zespole Szkół w/w punkty przyznaje się w poszczególnych kierunkach kształcenia za następujące przedmioty:

Technikum

Zawód Przedmioty
Technik mechatronik j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
Technik logistyk j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
Technik spedytor j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka
Technik obsługi turystycznej j. polski, j. obcy, geografia, informatyka
Technik handlowiec j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Przedmioty: j.polski, j.obcy, geografia, informatyka

Osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Maksymalnie 10 pkt.

 • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem  –  2 pkt.
 • za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim:
  • 1 konkurs – 2 pkt.
  • 2 konkursy –  4 pkt.
  • 3 i więcej – 5 pkt.
 • za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub w innych konkursach tematycznych i wiedzy, co najmniej na szczeblu powiatowym (zajęcie od Ido III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata):
  • 1 osiągnięcie – 1 pkt.
  • 2 i więcej – 2 pkt.
 • za ukończenie gimnazjum z zachowaniem wzorowym lub stałą, udokumentowaną działalnością na rzecz innych ludzi, w formie wolontariatu (aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi) lub udokumentowaną działalnością w samorządzie szkolnym, organizacjach młodzieżowych, w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży – 1 pkt.