Zawodowo kształcimy mechatroników!

Volkswagen Motor Polska Polkowice Sp. z o.o.  – to wieloletni strategiczny Patron Zespołu Szkół w kształceniu zawodowym o specjalności mechatronicznej. Umowa o współpracy z firmą została zawarta w 2004r. Rokrocznie firma obejmowała swoim patronatem do roku 2017  klasę Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie monter mechatronik , a obecnie od roku 2018 klasę Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechatronik.

Uczniowie na warunkach młodocianych pracowników kształcą się modułowo tzn. że zajęcia teoretyczne odbywają się w szkole a zajęcia praktyczne od 2 roku kształcenia u pracodawcy. Na terenie zakładu uczniowie objęci są opieką nauczycieli zawodu, zdobywając umiejętności i kompetencje zawodowe a tym samym podnosząc kwalifikacje.

Współpraca  z firmą Volkswagen Motor Polska Polkowice obejmuje także cykliczną realizację projektów o wysokich walorach edukacyjnych i kulturowych dla młodzieży technikum i branżowej szkoły I stopnia Zespołu Szkół. Do sztandarowych należą: finansowany przez firmę od 2012r.  projekt wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pt:  ,, Praca w miejscu pamięci” , prowadzony pod auspicjami Domu Młodzieży w Oświęcimiu oraz wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Pana Christofa Heubnera i Panią Inez Doberanzke-Milnikel – koordynator projektu, a także od kilku lat projekt powstały z inspiracji pracowników firmy Volkswagen Motor Polska Polkowice ,, RESPEKT„ pod hasłem ,, Tu nie ma miejsca na rasizm” promujący w środowisku pracy wartości takie jak tolerancja, szacunek, kultura, uczciwość, współpraca.
Ponadto firma systematycznie wspiera Zespół Szkół w doposażaniu specjalistycznych pracowni mechatronicznych, w wysokiej jakości urządzenia jak np. Robot KUKA  i środki inne dydaktyczne, przyjmuje młodzież technikum kształcącą się w zawodzie mechatronik lub logistyk na praktyki zawodowe, umożliwia nauczycielom zawodu podnoszenie kwalifikacji w kształceniu mechtronicznym poprzez staż zawodowy na terenie zakładu pracy, umożliwia uczniom zapoznanie się z firmą i jej profilem produkcji poprzez wycieczki zawodoznawcze po zakładzie, niezawodnie towarzyszy w realizacji zadań  promujących szkołę w środowisku i jej ofertę edukacyjną oraz inicjuje nowe rozwiązania w podnoszeniu jakości  kształcenia zawodowego. W efekcie wieloobszarowych działań i owocnej współpracy absolwenci Zespołu Szkół zarówno technikum jak i branżowej szkoły I stopnia po spełnieniu wymaganych warunków przyjmowani są do pracy w firmie jako kompetentni i przygotowani zgodnie z oczekiwaniami firmy pracownicy.

Pobierz ulotkę (1558 pobrań )

Kształcenie zawodowe w VW - ulotka (315 pobrań )

Kształcenie zawodowe w Volkswagen Motor Polska w Polkowicach - prezentacja (361 pobrań )