Znajomość języków otwiera drzwi do nowoczesnej edukacji

Zespół Szkół w Chocianowie podpisał kolejną umowę tym razem na realizację projektu złożonego w konkursie 2019 programu ERASMUS+ Akcji 1 sektora Edukacji szkolnej. Będzie to projekt dedykowany nauczycielom, a realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.  Tak więc po raz pierwszy kadra pedagogiczna będzie mogła doskonalić swoje umiejętności językowe w czasie pobytu na kursie językowym w Hiszpanii. Wygrany projekt o nazwie „Znajomość języków otwiera drzwi do nowoczesnej edukacji” autorstwa Małgorzaty Tarasiuk, opiewa na kwotę 17 880,00 Euro.

techer-trRealizacja projektu ma na celu zwiększenie umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w językach obcych, promowanie nauki języków obcych i rozwijanie świadomości międzykulturowej poprzez poznanie kultury kraju przyjmującego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły, a tym samym zwiększenie jej działalności w wymiarze ponadlokalnym. Kurs zaplanowany jest dla 10 uczestników z kadry pedagogicznej, którzy są nauczycielami różnych specjalności, a chcą poprawić język, którym już się posługują lub chcą uczyć się języka dla celów zawodowych. Nauczyciele ci widzą pilną potrzebę szkolenia i rozwoju osobistego w wymiarze europejskim. Znajomość języków obcych ułatwi im uczestnictwo i pracę w kolejnych projektach.

Poza tym konieczna jest poprawa podstawowej wiedzy i umiejętności nauczyciela poprzez wykorzystywanie ciekawych metod i innowacji w klasie, które stymulują uczniów do samokształcenia. Nauczanie wymaga korzystania z innowacyjnych rozwiązań i nabywania nowych kompetencji przez nauczycieli. Znajomość nowoczesnych narzędzi pomoże lepiej dopasować i uatrakcyjnić harmonogram zajęć. Projekt zmotywuje nauczycieli do modyfikacji programów nauczania przez wprowadzenie elementów z profesjonalną treścią w języku angielskim.

Będzie to również bardzo dobra okazja do nawiązania głębszych i szerszych relacji ze szkołami z innych krajów Unii Europejskiej na różnych płaszczyznach personalnych, kulturowych i zawodowych – zacieśnianie więzi europejskich. Pojawi się możliwość dzielenia się innowacyjną wiedzą i zasobami z innymi szkołami europejskimi, a także możliwość otrzymania feedback-u, czyli informacji zwrotnej na temat jakości tejże wiedzy i zasobów.

Ogólnie rzecz biorąc – udział w tym projekcie jest kolejnym wzbogacającym doświadczeniem, które podnosząc kwalifikacje i kompetencje kadry pedagogicznej, pozwoli realizować kolejne projekty mobilności na coraz wyższym poziomie. Kurs zakończy się wydaniem imiennego Certyfikatu oraz dokumentu Europass-Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności językowe. Ponadto dobre wyniki z zakresu rozwoju zawodowego, które uczestnicy uzyskają dzięki szkoleniom mogą stać się motywacją do dalszego profesjonalnego rozwoju. W efekcie końcowym realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia prestiżu i atrakcyjności szkoły.

Wszystko finansowane będzie ze środków unijnych, ale też przy wsparciu starostwa powiatowego, które pożyczy szkole 20% kwoty budżetu projektu. Kwota ta wróci do starostwa po rozliczeniu projektu.

 

Tarasiuk M