Konkurs „ Mój pomysł na Walentynkę”

Uwaga wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Św. Walentego  zaprasza do  udziału w konkursie „ Mój pomysł na Walentynkę

Regulamin Konkursu

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie, zwany dalej organizatorem.
 2. Za realizację konkursu odpowiada Samorząd Uczniowski oraz jego opiekunowie.
 3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania propozycji oraz przyznawania nagród.
 1. Zasady konkursu
  1. Czas trwania konkursu – od 13 do 15 lutego 2019 r.
  2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń Zespołu Szkół w Chocianowie
  3. Przystąpienie do konkursu następuje automatycznie po złożeniu Komisji w formie pisemnej lub plastycznej pomysłu na Walentynkę w dowolny sposób.
  4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:>/li>
   1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
   2. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
   3. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych zgodnie z przepisami RODO
  5. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, w której ukazuje własną interpretację tematu.
  6. Prace konkursowe należy składać w bibliotece Zespołu Szkół w Chocianowie do 02.2019r. /piątek/ do godz. 14.00.
  7. Komisja konkursowa dokona przeglądu zgłoszonych prac w dniu 02.2019r. Prace zostaną ocenione pod względem:
   1. zgodności z tematem
   2. kreatywności autora pod względem pomysłu i jego realizacji
   3. zachowania norm i zasad współżycia społecznego
 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie powołanym przez organizatora. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18.02.2019r..

 1. Nagrody

Nagrodą dla zwycięzców jest:
Za zajęcie I miejsca –  sponsorowane wyjście dla 2 osób do kina Helios w Lubinie.
Za zajęcie II miejsca – sponsorowany posiłek dla 2 osób w Restauracji Miejskiej przy ul. Żeromskiego 13 w Chocianowie (w ustalonym terminie).