Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie na rok szkolny 2021/2022

SZANOWNI RODZICE!

DRODZY UCZNIOWIE KLAS ÓSMYCH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!
Zespół Szkół w Chocianowie  jest jedną z największych placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie polkowickim o 60-letniej tradycji kształcenia zawodowego. Szkoła zawodowa kierowana przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach , która nieustannie modernizuje swoją bazę i zasoby edukacyjne, aktywnie współpracuje ze strefą przemysłową w jakościowym kształceniu uczniów dla zaspokojenia potrzeb i aspiracji edukacyjnych naszej lokalnej społeczności.

Na rok szkolny 2021/2022 Zespół Szkół w Chocianowie proponuje absolwentom szkół podstawowych naukę w:
pięcioletnim technikum w zawodach:
technikum logistyk,
technik organizacji turystyki
technik mechatronik

oraz kształcenie branżowe w
trzyletniej szkole branżowej I stopnia
w zawodzie:
mechatronik
lub  wybranym przez siebie zawodzie:
klasa wielozawodowa
Co Wam oferujemy ??

Technikum logistyczne– uczniowie realizują przedmioty ogólnokształcące na podstawie programowej  i wybrane  na rozszerzeniu oraz zdobywają wiedzę i kompetencje w zawodzie : zarządzania i gospodarki magazynowej, obsługi zamówień, spedycji, dystrybucji  i posługiwania się systemami informatycznymi . Zdobywają doświadczenie zawodowe poprzez praktyki i staże u pracodawców lokalnych i regionalnych oraz kursy kwalifikacyjne organizowane w ramach realizowanych przez szkołę licznych projektów unijnych. Zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje osiągając bardzo dobre wyniki  i otrzymują dyplom zawodowy. Logistyk to zawód atrakcyjny współcześnie i zawód z przyszłością. Kierunek,  który umożliwia zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych. Patronem kształcenia logistycznego w Zespole Szkół jest Międzynarodowa Wyższa Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Technikum organizacji turystyki -to  odpowiedź na  zapotrzebowanie na pracownika w sektorze hotelarsko-turystycznym. W trakcie 5- letniej nauki uczniowie kształcą się w przedmiotach ogólnokształcących z rozszerzeniem wybranych przedmiotów  oraz w przedmiotach zawodowych, a także odbywają praktyki i staże, które szkoła zapewnia na terenie Polski i zagranicą m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Francji czy Niemczech. Z sukcesem zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i zdobywają kompetencje do pracy m.in. w centrach informacji turystycznej, agencjach turystycznych w kraju i za granicą, hotelach, restauracjach, biurach podróży, czy jako pilot wycieczek. Filarem kształcenia zawodowego kierunku są projekty rozwijające umiejętności zawodowe i językowe, tj. Program Erasmus + Mobilność, Projekt „Praktyki w Austrii dla najlepszych”, a także Program Erasmus+ Młodzież. Patronem kształcenia klas organizacji turystyki w Zespole Szkół są INTERFERIE S.A. oraz firma Lubinpex.

Technikum mechatroniczne– technik mechatronik jest jednym z najbardziej pożądanych obecnie i w najbliższej dekadzie zawodów na rynku pracy. Podstawowe umiejętności zdobywane przez ucznia w procesie kształcenia zawodowego to projektowanie części maszyn i urządzeń mechatronicznych, stosowanie nowoczesnych technik sterowania urządzeniami i maszynami łączącymi w sobie elektronikę, pneumatykę, hydraulikę, automatykę i robotykę. Od wielu lat Patronem kształcenia mechatronicznego w Zespole Szkół jest  Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Sp z o.o. oraz  Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach, a od 2 lat patronat objęło także KGHM Polska Miedź S.A.,. Ponadto szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk i staży z firmami  Leadec Sp z o.o., Epiroc Polska Sp. z o. o , oraz firmami lokalnymi jak Metal Work a także  firmami LSSE, w których uczniowie odbywają praktyki dające im odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe. Najlepsi uczniowie technikum mechatronicznego  otrzymują stypendia  fundowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Absolwenci naszej szkoły bez problemu znajdują zatrudnienie w swoim zawodzie w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz w innych firmach przemysłowych regionu dolnośląskiego.

Branżowa Szkoła I Stopnia – mechatronik . Uczniowie kształcący się w branżowej szkole I stopnia w zawodzie mechatronik realizują modułowo kształcenie zawodowe  i praktyczne  jako młodociani pracownicy w firmie Volkswagen Motor Polska Sp z o.o. w Polkowicach, Sitech Sp. z o.o. oraz  jako uczniowie szkoły  pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A.  Najlepszym uczniom, będącym pracownikami młodocianymi firma Sitech i Volkswagen  gwarantuje zatrudnienie. Ponadto patron KGHM Polska Miedź S.A. przyznaje 2 razy w roku stypendia dla najlepszych uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Branżowa szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa oferuje naukę w wybranym zawodzie rzemieślniczym np.: kucharz, magazynier, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter konstrukcji budowlanych itp. Potrzeba na rynku pracy wykształconych w rzemiośle pracowników jest współcześnie coraz bardziej znacząca. Warunkiem przyjęcia jest  podpisanie przez ucznia i jego rodzica umowy na realizację praktycznej nauki zawodu z wybranym pracodawcą. Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole, a przedmioty zawodowe na 4- tygodniowych kursach zawodowych. Po zdaniu egzaminu z klasyfikacji przypisanej do danego zawodu uczeń otrzymuje dyplom zawodowy. Szkoła ma podpisane porozumienie o współpracy z firmą Lubinpex Sp z o.o. w zawodzie kuchar oraz i z innymi pracodawcami w wybranym przez ucznia zawodzie np. fyzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów, elektromechanik i innych.

Z powodu ograniczeń epidemią w bieżącym br szkolnym Zespół Szkół w Chocianowie serdecznie zaprasza Uczniów klas ósmych  i ich Rodziców do wirtualnego spaceru po szkole na  stronie www szkoły oraz zapoznania się z regulaminem rekrutacji , na  strony facebooka  i skorzystania z proponowanej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022

Polecamy  linki o naszej szkole:

www.zschocianow.pl

https://www.facebook.com/ZSChocianow

https://www.facebook.com/turystykchocianow/

https://www.facebook.com/LogistykaZSChocianow/

https://www.facebook.com/chzsmechatronik/

Nowoczesne i w pełni wyposażone pracownie!
Projekty, stypendia i staże dla uczniów ! Przyjazna i  wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska!
Dołącz do nas i zostań uczniem Zespołu Szkół w Chocianowie !

ulotka

Terminarz rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Kalendarz kandydata (316 pobrań )