III Powiatowy Konkurs Na Dowolną Epicką Formę Wypowiedzi

III Powiatowy Konkurs Na Dowolną Epicką Formę Wypowiedzi

Albo napisz coś wartego przeczytania, albo zrób coś wartego opisania
(
Ben Franklin)

konkurs-pol

Martyna Mączka Marzenia

REGULAMIN

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności redagowania wypowiedzi epickich.
 2. Podwyższenie kompetencji językowych.
 3. Rozwój twórczości uczniów.
 4. Wyszukiwanie talentów.
 5. Stworzenie interesującej kolekcji prac.

Organizator:

 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul. Targowa1, 59-100 Polkowice
 • osoba do kontaktu: doradca metodyczny Małgorzata Majewska – Greń
  tel. 605 89 40 67, e-mail: m.majewskagren@polkowice.edu.pl

Adresat:
uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu polkowickiego.

Czas trwania konkursu:
od 15 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Jury:

 • Małgorzata Majewska-Greń – przewodnicząca,
 • przedstawiciele szkół biorących udział w konkursie jako członkowie.

Zasady uczestnictwa:

 1. warunkiem uczestnictwa jest przedłożenie pracy pisemnej nt. Nie rezygnuj z marzeń, nigdy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne (Carlos Ruiz Zafon Cień wiatru) – moja refleksji u progu dorosłości.
 2. forma wypowiedzi: dowolna forma epicka,
 3. minimalna objętość pracy to 250 słów, maksymalnie 2 strony formatu A4,
 4. wydruk komputerowy, czcionka ,,12”.

Ważne:

W celu zapewnienia bezstronności członków jury oraz możliwości opublikowania prace uczniów powinny być składane w terminie do dnia 28 lutego 2022 r. w sekretariacie Powiatowego Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, ul Targowa 1, 59-100 Polkowice w dwóch wersjach:

 1. „papierowej” podpisanej tylko logo,
 2. elektronicznej – na płycie CD/DVD – podpisanej logo z wydrukowanym załącznikiem nr 1 zawierającym dokładne informacje o autorze oraz z wydrukowanym i podpisanym załącznikiem nr 2 (oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych) – w zaklejonej kopercie,
 3. prace – jedna lub kilka ze szkoły – powinny być włożone do koperty lub teczki papierowej z dopiskiem III POWIATOWY KONKURS NA DOWOLNĄ EPICKĄ FORMĘ WYPOWIEDZI (załączyć należy podpisane przez nauczycieli załączniki nr 3),
 4. logo uczestnika może się składać z liter (małych i/lub wielkich) oraz z cyfr (arabskich i/lub rzymskich), inne znaki są niedopuszczalne.

Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

Informacje do szkół zostaną przesłane do 18 marca 2022 r.

Nagrody dla uczestników: książki/gry planszowe, dyplomy.

Nagrody zostaną wręczone na XIX Gali Laureatów Konkursów Powiatowych.

Uwagi końcowe:

 1. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Nauczyciel – opiekun, „firmując” swoim nazwiskiem pracę ucznia, gwarantuje jej oryginalność.
 4. Prace nie mogą być nigdzie wcześniej prezentowane.
 5. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatorów całość praw autorskich na wszelkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: zamieszczenie dzieła lub jego fotografii w materiałach reklamowych, wszelkiego rodzaju wydawnictwach i na stronach internetowych. Przeniesienie następuje w momencie przyjęcia dzieła i nie jest ograniczone czasowo i terytorialnie.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.polkowice.edu.pl

 

POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO W POLKOWICACH
Placówka doskonalenia nauczycieli wchodząca w skład zespołu placówek pod nazwą
Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach
ul. Targowa 1, 59-100 Polkowice, tel.767461570, adres mailowy: www.podm@polkowice.edu.pl, www.polkowice.edu.pl
AKREDYTACJA DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY