Komunikat dla uczniów, rodziców Zespołu Szkół

Zgodnie z rozporządzenie Men z 29.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2021 poz. 824 )

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie informuje, że w dniach 17.05- 28.05.2021r. nauka w Zespole Szkół w Chocianowie będzie odbywała się w systemie hybrydowym w następującym porządku:

1. W tygodniu od 17.05.- do 21.05.2021r.

Klasy: 2 TAG, 2TLG, 2 TTG, 2AG, 2 BG, 3TA,3TLM, 3TT, 3A, 3B – realizują zajęcia lekcyjne w szkole w  poniedziałek, środę i piątek a zajęcia w formie nauki zdalnej w domu  we wtorek i czwartek.
Klasy: 1A, 1TA, 1TTL, 2TAP, 2TBP, 2TTP, 2TLP, 2AP – realizują zajęcia lekcyjne w szkole we wtorek i czwartek a zajęcia zdalne w domu w  poniedziałek, środę i piątek.

2. W tygodniu od 24.05. – do 28.05.2021r.

Klasy: 2 TAG, 2TLG, 2 TTG, 2AG, 2BG, 3TA, 3TLM, 3TT, 3A, 3B– realizują zajęcia lekcyjne  w szkole  we wtorek i czwartek , a zajęcia zdalne w domu  w poniedziałek, środę i piątek.
Klasy : 1A, 1TA, 1TTL, 2TAP, 2TBP, 2TTP, 2TLP, 2AP  zajęcia w szkole odbywają w poniedziałek, środę i piątek a zajęcia lekcyjne zdalne we wtorek i w czwartek.3. Zajęcia dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną  będą realizowane  w formach zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć  klas do których uczniowie uczęszczają.
4. Zajęcia części praktycznej z przedmiotów zawodowych odbywają się w szkole wg dotychczasowego terminarza zajęć.
5. Zajęcia praktyczne u pracodawców w tym praktyczna nauka zawodu odbywa się wg dotychczasowego harmonogramu
6. Organizacja czasu zajęć lekcyjnych i przerw w szkole nie ulega zmianie, zajęcia 45 min + przerwy wg planu zajęć lekcyjnych,  na platformie Teams zajęcia lekcyjne: 45 min / z zachowaniem bhp – max 30 min pracy ciągłej z uczniami przy komputerze /+ przerwy wg planu zajęć /zajęcia modułowe wg dotychczasowego harmonogramu /
7. Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa wg obowiązującej Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania przed zarażeniem  COVID-19 obowiązującej  w Zespole Szkół w Chocianowie.
Wszyscy przebywający na terenie Zespołu Szkół zobowiązani są do ich bezwzględnego przestrzegania. Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów z procedurą.
8. Wypożyczone przez uczniów/rodziców uczniów laptopy należy zwrócić do sekretariatu szkoły najpóźniej do 31 maja 2021r.
9. Od 31 maja 2021r. wszystkie zajęcia lekcyjne będą odbywały się w Zespole Szkół.
10. Dni  04 czerwca i 08 czerwca 2021r. decyzją Dyrektor szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół.

( Procedura COVID w szkole maj 2021) (703 pobrania )

Bożena Wiszniewska
Dyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie