Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Chocianowie

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie

Drodzy uczniowie

Informujemy że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Chocianowie odbędzie się z dniem 01.09.2021r. o godz. 9.00 na hali gimnastycznej szkoły dla wszystkich klas. Dojście na halę gimnastyczną wyłącznie drogą na boisko szkolne od lewej strony budynku i bezpośrednim wejściem na halę.

Przebieg otwarcia roku szkolnego będzie odbywał się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego obowiązujących wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS

Procedury obowiązujące wszystkich uczestników Inauguracji roku szkolnego 01.09.2021r. w Zespole Szkół w Chocianowie:

1. Na rozpoczęcie roku szkolnego przychodzą wyłącznie uczniowie, nauczyciele bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.

2. Wszystkim uczniom i nauczycielom oraz zaproszonym gościom zaleca się uczestnictwo na uroczystości w maseczkach ochronnych, zakrywających usta i nos.

3. W uroczystości nie mogą uczestniczyć rodzice, opiekunowie uczniów i inne osoby nie będące uczniami ani pracownikami szkoły

4. Wszyscy przychodzący na uroczostość obowiązkowo dezynfekują ręce płynem odkażającym znajdującym się przy wejściu na halę

5. Uczniowie i nauczyciele przechodząc na halę gimnastyczną zachowują od siebie w miarę możliwości dystans 1,5 m.

6. Dla zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego może zostać a w razie konieczności będzie dokonany pomiar temperatury ucznia termometrem bezdotykowym

7. Na hali uczniowie kierują się na wyznaczone dla poszczególnych klas miejsca i tam pozostają do zakończenia uroczystości.

8. Klasy ustawiają się w odległości minim.. 2 m od siebie i pozostają pod nadzorem i opieką wychowawcy.

9. Prowadzący uroczystość uczniowie oraz występujący goście odsłaniają usta i nos tylko w momencie mówienia do mikrofonu. Prowadzący posługują się odrębnymi mikrofonami i zachowują odpowiedni dystans. Dla występujących przeznaczony będzie osobny mikrofon.

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem poprzez wystąpienie u ucznia objawów chorobowych wychowawca ucznia wyprowadza go z hali do wyznaczonego miejsca izolacji zachowując dystans 2 m odległości od innych osób, dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym, powiadamia dyrektor szkoły oraz rodziców ucznia o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

11. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego będzie trwać nie dłużej niż 45 min.

12. Po zakończeniu uroczystości otwarcia roku szkolnego 2020/2021 uczniowie pozostają na miejscu i opuszczają halę w grupie klasowej po komendzie osoby kierującej porządkiem wyjścia.

13. Przed i po każdej uroczystości hala sportowa i pracownie zostaną wywietrzone i zdezynfekowane.

Zobowiązuje się wszystkich uczestników do przestrzegania powyższych zasad