Świadczenie usługi przeprowadzenia kursu specjalistycznego dla uczniów – kursu magazyniera

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-04-2019

Numer ogłoszenia

1175381

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres e-mailowy karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl (do wiadomości: chzs@poczta.onet.pl, beata.rolska@gmail.com) lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 02.04.2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.basinska@powiatpolkowicki.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Basińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

76 746 15 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursu magazyniera dla 10 uczniów ZS
w Chocianowie (w ramach zadania nr 4 Projektu) . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym z dnia 25.03.2019 r. stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: polkowicki Miejscowość: Chocianów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadania nr 4 w ramach projektu „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa – organizacja kursów specjalistycznych zwiększających kompetencje zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia kursu magazyniera dla uczniów ZS w Chocianowie (w ramach zadania nr 4 Projektu).
 2. Opis:
  1. Cel kursu: przygotowanie uczestnika do wykonywania pracy na stanowisku magazyniera wraz z obsługą komputerowego programu magazynowego. W trakcie szkolenia będzie można zdobyć umiejętności z zakresu organizacji i logistyki prac magazynowych oraz łańcucha dostaw. Uczestnicy przysposobią kompleksową wiedzę, dzięki której w profesjonalny sposób będą zarządzać magazynem oraz ugruntują już posiadane umiejętności. Kurs winien umożliwiać zapoznanie się z obecnie obowiązującymi przepisami w magazynach. Uczestnicy winni dowiedzieć się jak prowadzić dokumentację, w jaki sposób wydaje się towary, poruszona winna być tematyka zapasów magazynowych. Winna być kompleksowo przedstawiona tematyka z zakresu towaroznawstwa, znakowania inwentaryzacji.
  2. Grupa docelowa: 10 uczniów
  3. Liczba godzin zajęć: 20.
  4. Forma zakończenia kursu: egzamin wewnętrzny – sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej z zakresu obsługi programu magazynowego.
  5. Dokument potwierdzający ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru (Zał. 5) z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) wraz z suplementem zawierającym okres trwania kursu, a także tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych.
  6. Miejsce realizacji kursu: Zespół Szkół w Chocianowie, ul. Kolonialna 13, 59-140 Chocianów
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
 5. Wspólny słownik zamówień publicznych:  00.00.00-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług,
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji kursu magazyniera: do 30.06.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany planowanego terminu kursu. Szczegółowy termin kursu zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają nw. warunek udziału w postępowaniu: Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego, zrealizował min. 1 szkolenie/kurs w zakresie adekwatnym do tematyki kursu magazyniera

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień zawartej umowy:

 1. W przypadku zaistnienia siły wyższej (np. choroba osoby przewidzianej do realizacji kursu, powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy,
 2. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza m.in. zmiany terminu realizacji zamówienia objętego umową w przypadku gdy udział uczestnika w innych formach wsparcia jest na tyle obciążający, że nie możliwe jest zorganizowanie przedmiotu zamówienia w danym terminie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w szkoleniu nie zostanie zakwalifikowana wymagana grupa uczestników. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy może nastąpić gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
 4. Jakieś zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (których zamawiający i wykonawca nie mogli przewidzieć i którym nie mogli zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działania z należytą starannością) zasadniczo utrudni wykonanie części zobowiązań umowy, bądź wpłynie na brzmienie zapisów w umowie.
 5. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
 6. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Spełnianie warunku określonego w Rozdziale VI dotyczącego doświadczenia wykonawcy zostanie zweryfikowane na podstawie informacji zawartych w wykazie usług zawartym w formularzu oferty – zał. nr 2 do zapytania.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania informacji zawartych w ofercie poprzez złożenie wyjaśnień, wezwanie wykonawców do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w ofercie (np. referencji).
 3. W przypadku gdy wykonawca nie złoży wyjaśnień, dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości, co do ich prawdziwości – zamawiający może wezwać wykonawcę do ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych. Niezłożenie przez wykonawcę -mimo wezwania- uzupełnienia w ww. terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
KRYTERIUM Cena brutto – 100 punktów
C= (cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) * 100
Deklarację ceny należy wpisać w formularzu oferty.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający żąda od Wykonawcy oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział VI zapytania ofertowego).

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

POWIAT POLKOWICKI

Adres

św. Sebastiana 1

59-100 Polkowice

dolnośląskie , polkowicki

Numer telefonu

767461502

Fax

767461501

NIP

6922274708

Tytuł projektu

Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0007/17-00